Lønn & Tillegg

Denne informasjonen gir en kortfattet fremstilling av de gjeldende bestemmelser som styrer økonomiske forhold vedrørende lønn og tillegg. Informasjonen omhandler i første rekke bestemmelser hentet fra "Særavtale om tillegg, godtgjøringer og ytelser for Forsvarets militære og sivile personell og Forsvarsdepartementets personell ved stasjoner og NATO-staber i utlandet", som i informasjonen under er forkortet til Særavtalen. 

Informasjon

 

Skjemaer, regelverk & satser

A- og B tabellene Særavtalen
Økonomiske data Protokoll  ifm særavtalen
Tjenestemelding Skriv fra FD vedr særavtalen
Satser Utenlands- og barnetillegg
Satser for adskillelsestillegg 
 

 

 

Regulativlønn iht Hovedtariffavtalen

(til toppen)
Militært og sivilt personell som tjenestegjør for Forsvaret i utlandet, avlønnes etter Hovedtariffavtalen i Staten (gjeldende for perioden 1.mai 2002 - 30.april 2004). Lønnstrinn for den enkelte stilling skal fremgå av stillingsutlysningen (sentrale bestemmelser 2.3.8). Avlønning for de enkelte stillingene kan endres ila beordringsperioden gjennom 2.3.3 forhandlinger (lokale lønnsforhandlinger). For kontroll av avlønning for din stilling henvises til link til A- og B tabeller over. All lønn utbetalt etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen er skattepliktig til Norge.

Erfaringstillegg

(til toppen)
I henhold til Særavtalen tilkommer personell erfaringstillegg for tidligere internasjonal tjeneste. Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Balkan/Libanon tilsvarende) teller dobbelt. Forøvrig tas følgende tjenestegjøring med i beregningen av internasjonal tjeneste:

 • Tjenestegjøring i militær eller sivil stilling i utlandet (på særavtalen).
 • Tjenestegjøring i internasjonal tjeneste i Norge, med dette menes tjeneste ved JHQ North, CAOC 3 og det tidligere NATO-hovedkvarteret på Kolsås.
 • Stillinger/arbeidsoppdrag lønnet av Utenriksdepartementet (UD) ifm oppdrag for OSSE eller NORAD.
 • Stillinger lønnet av NATO.
 • Tjenestegjøring i BALTBAT.

Tillegget utbetales månedlig etter følgende satser:

 • Tjenestegjøring utover 4 år, Kr 10.000,- pr år
 • Tjenestegjøring utover 7 år, Kr 20.000,- pr år

Erfaringstillegg utbetalt etter bestemmelsene i Særavtalen er skattepliktig til Norge.

Utenlandstillegg

(til toppen)

For dekning av økte kostnader som følge av tjenestegjøring ved norske diplomatiske stasjoner og NATO-staber i utlandet tilstås utenlandstillegg. Utenlandstillegget regnes ikke som lønn (utgiftskompensasjon) og er pr dags dato ikke skattepliktig.

Satsene differensieres mellom militær grad/tilsvarende (forholdstall), og utbetales med forhøyet sats (134 %) når samlivspartner følger med, og er bosatt på tjenestestedet med tjenestemannen. Forhøyet sats utbetales tjenestemann som er samboere hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de to siste årene, eller har felles barn og bolig.

Forhøyet utenlandstillegg utbetales ikke når:

 • Samlivspartner under tj.perioden tar midlertidig opphold utenfor tjenestestedet over et tidsrom som sammenhengende strekker seg utover tre måneder. Forhøyet utenlandstillegg bortfaller i dette tilfellet 3 måneder etter avreisetidspunktet.
 • Tj.mann og samlivspartner tj.gjør ved utenriksstasjon på utsendte betingelser.
 • Samlivspartner arbeider på utsendte betingelser for annen arbeidsgiver og mottar dekning for økte levekostnader fra sin arbeidsgiver.
 • Separasjon er innvilget, eller registrert partnerskap og samboerskap er oppløst.

Følgende satser for utenlandstillegg er gjeldende for personell i Belgia fra 1 januar 2003  Trykk her for oppdaterte satser

Barnetillegg

(til toppen)
Barnetillegg utbetales for å dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn inntil fyllte 18 år på tjenestestedet. Tillegget utbetales også til barn over 18 år som fullfører vidergående skole på tjenestestedet. Barnetillegg regnes ikke som lønn og er derfor ikke skattepliktig.

Utbetaling av barnetillegg skjer først etter at opphør av barnetrygd er dokumentert. Foruten tjenestemannens egne barn tilstås barnetillegg også for barn som tjenestemannen har tatt til seg uten adopsjon, og samlivspartners medfølgende særkullsbarn som inngår i tjenestemannens husstand og som forsørges av tjenestemannen. Barnetillegg tilstås ved barnefødsel på tjenestestedet.

Barnetillegg til eneforsørger betales med dobbelt tillegg for første barn. Med eneforsørger menes enslig tjenestemann.

Barnetillegget for Belgia utbetales månedlig og utgjør pr 1 januar 2003,  Trykk her for oppdaterte satser

Adskillelsestillegg

(til toppen)
Tjenestemann som har samlivspartner eller barn inntil fylte 18 år bosatt i Norge tilstås et tillegg for å dekke merutgifter (hjemreiser, telefon, porto/frakt mv) forbundet med å opprettholde kontakt med familien. Tillegget tilstås også tjenestemenn med medfølgende barn, herunder særkullsbarn for at barnet skal kunne holde kontakten med den av foreldrene som er bosatt i hjemlandet.

Adskillelsestillegget for Belgia utbetales månedlig og utgjør pr 1 januar 2003, Trykk her for oppdaterte satser

Tjenestemann som har samlivspartner og eventuelt barn under 18 år i Norge (dobbel husholdning) tilkommer adskillelsestillegg med dobbel sats.

Retningslinjer for utbetaling av utenlands-, barne og adskill.tillegg

(til toppen)
Retningslinjer for utbetaling av utenlands-, barne og adskillelsestillegg fremgår av Særavtalens vedlegg 4. Tilleggene tilstås i samsvar med beskrivelsene over, og utbetales

Ved tiltredelse av stilling i utlandet

 • for tjenestemannen, fra og med første arbeidsdag
 • for familien, fra og med ankomstdag på tjenestestedet, dog ikke før tjenestemannens tiltredelse.

Ved fratredelse av stilling i utlandet

 • for tjenestemannen, til og med siste arbeidsdag
 • for familien, til og med avreisedag fra tjenestestedet, dog ikke utover tjenestemannens fratredelse
 • barnetillegg løper ut den måneden tjenestemannen har sin siste arbeidsdag ved avdelingen.

Omflytningstillegg

(til toppen)

Befal som flytter fra utlandet til ny norsk avdeling, utbetales et engangsbeløp pålydende kr 12.000,- (B-15) som kompensasjon for å måtte flytte. Tillegget som er kalt Omflyttingstillegg, utbetales over lønn, og er skattepliktig. Søknadsskjema utleveres og fylles ut ved ny avdeling i Norge som attesterer blanketten for frammøte.

Flyttebonus

(til toppen)

Befal som er beordret og flytter tilbake til annet tjenesteområde enn det vedkommende tjenestegjorde ved før beordring til utlandet, har krav på utbetaling av Flyttebonus i samsvar med reglene i Fredsregulativ del II. Dette vil mao si at personell som for eksempel tjenestegjorde ved FO da vedkommende ble beordret til utlandet, og som nå fra høsten er beordret tilbake til tjenesteområde Oslo (definert i FR del II), ikke tilkommer Flyttebonus. Tilståelse av flyttebonus forutsetter også fysisk flytting m/familie til det nye tjenesteområdet. Eget søknadsskjema utleveres og behandles ved tilbeordret avdeling. Tillegget utbetales månedlig over lønn. Når det gjelder størrelse på tillegget og utbetalingsregler for øvrig, vises det til FR del II.

Flyttebonus utbetales til befal som er gitt beordring for ett år eller mer til nytt tjenestedistrikt i Norge i forhold til tjenestestedet før flytting til Belgia, og som skifter selvstendig bolig ved flytting til det nye tjenestestedets naturlige boområde.

Når flyttebonus utbetales, bortfaller retten til følgende godtgjøringer

 • Stønadsreiser innenlands
 • Dekning av merutgifter til kost og kvarter, befal som fører to husholdninger
 • Dekning til merutgifter til kost og kvarter, enslig
 • Daglig reise bopel- tjenestested.

Ved beordring inntil ett år, eller flere påfølgende beordringer av under 1 års varighet, til annet tjenestedistrikt kan derimot rettigheter som nevnt ovenfor tilstås samtidig med utbetaling av flyttebonus.

Flyttebonus tilstås dersom flyttingen er foretatt innen et år etter tiltredelse ved nytt tjenestested. Flyttebonusens størrelse vil være landsdelsavhengig, og utbetales som følgende

 • Ved beordringer fra Sør-Norge til Nord-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B60 (kr 48.000 pr år). Enslig befal tilsvarende B30 (kr 24.000 pr år)
 • Ved beordringer internt i Nord-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B30 (kr 24.000 pr år). Enslig befal tilsvarende B15 (kr 12.000 pr år)
 • Ved beordringer fra Nord-Norge til Sør-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B30 (kr 24.000 pr år). Enslig befal tilsvarende B15 (kr 12.000 pr år)
 • Ved beordringer internt i Sør-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B30 (kr 24.000 pr år). Enslig befal tilsvarende B15 (kr 12.000 pr år)

Beordring fra utlandet til det tjenestedistrikt vedkommende hadde før beordring medfører ikke flyttebonus.